İzleme ve Kontrol Hizmetleri

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alındıktan sonra, projenin inşaat, işletme ve işletme sonrası aşamalarında, kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda ve çevre değerlerini olumsuz etkilemeyecek biçimde yürütülmesinin sağlanması için yapılan çalışmalardır.
“ÇED Olumlu” kararı verilen proje ile ilgili olarak 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 18-(3) gereği ÇED Olumlu belgesi alındıktan sonraki süreçte, inşaat işlemleri başlamadan önce ve sonra Bakanlık tarafından resmi olarak belirtilen aralıklarda izleme yapılması ve hazırlanacak raporun Bakanlığa teslim edilmesidir.
Söz konusu izleme raporları 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeterlilik Tebliği gereği Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlayabilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlilik Belgesi almış kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.
Proje sahibi “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Proje sahibi “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını aldıktan sonra projede yapılacak Yönetmeliğe tabii değişiklikleri Valiliğe iletmekle yükümlüdür. Bu raporların verilmemesi halinde bakanlık tarafından cezai işlem uygulanacaktır.

Hizmet Süreci

İzleme ve Kontrol Süreci; ÇED Olumlu Belgesinin alınmasından, faaliyetin işletme aşamasına geçilmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır. İnşaat aşaması başlayana kadar geçen süre zarfında arazi çalışması yapılmayacak olup, Bakanlık tarafından belirlenen aralıklarla izleme-denetleme raporları Bakanlığa sunulacaktır.
İnşaat işlemlerinin başlaması ardından bakanlık tarafından belirlenen aralıklarla arazi çalışmaları yapılarak hazırlanan izleme denetleme raporları Bakanlığa sunulacaktır.

Yüklenici Firma Tarafından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Yükümlülükler:

Faaliyette inşaata geçilmesi ile izleme formları araziye gidilerek arazide gerekli çalışmaların (vaziyet planına uyulup uyulmadığı, gürültü kontrolü, toz emisyonları kontrolü, GPS ölçümleri, kapasite uygunluğu vs.) yapılarak ÇED raporunun ilgili sayfalarında ve ilgili yönetmelik maddelerinde belirtilen taahhütlere uyulup uyulmadığı tespit edilecek ve İzleme-Denetleme raporları hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacaktır.
Faaliyet alanında izleme ve denetleme işlemlerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlilik kapsamında değerlendirilen personellerden en az biri tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından arazi çalışmalarında görevlendirilecek personelin ÇED Raporu ile ilgili mesleki deneyimi en az 3 yıl olacaktır.
Faaliyetin inşaat aşaması ile ilgili olarak ÇED Raporunda verilen taahhütlerin yerine getirilmesi ve faaliyetin işletme aşamasına geçilmesi ile İzleme-Kontrol süreci sonlandırılacaktır.
Faaliyet işletme aşamasına geçileceği zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilecek Nihai İzlenme-Denetleme formu ile birlikte Faaliyet Sahibi tarafından hazırlanacak, inşaat aşamasının sona erdiğinin ve işletme aşamasına geçileceğini belirten yazı sunulacaktır. İzleme süreci sonlandırılmadan işletmeye geçilmeyecektir.

Faaliyet Sahibi Tarafından Gerçekleştirilecek İşlemler ve Yükümlülükler:

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunda verilen Vaziyet Planına eksiksiz uyulacaktır.
Proje Kapsamında bir değişiklik yapılacak ise değişiklikten önce şirketimiz kati suretle bilgilendirilmelidir.
Faaliyetin inşaat işlemlerine başlandığı zaman tarafımıza yazılı olmak şartı ile bilgi verilmelidir.
İnşaat sürecini kapsayan izleme ve kontrol faaliyetleri için yapılacak arazi çalışmalarında ve İzleme Raporunun hazırlanması sırasında ihtiyaç duyulan gerekli bilgi ve belgeler sağlanmalıdır.
İzleme süresince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenebilecek analiz ve ölçümler yaptırılmalıdır.
Faaliyetin inşaat süreci tamamlanıp işletmeye hazır duruma gelince faaliyet sahibi tarafından hazırlanacak inşaat sürecinin bittiği ve işletmeye geçileceğini belirten yazı ıslak imzalı olarak tarafımıza sunulacaktır.
Faaliyet sahibi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporundaki taahhütlere ve ilgili kanun ve yönetmeliklere imzaladığı taahhütname gereği kati suretle harfiyen uymalıdır.

Aykırı uygulamalarda yapılması gerekenler

Yönetmelik kapsamındaki projelerde; “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için projeyle ilgili Bakanlıkça/Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.