Eko Sistem Değerlendirme Raporu

Avrupa Birliği ülkelerinde uzun yıllardır hazırlanan Ekosistem Değerlendirme Raporu; gerçekleştirilmesi düşünülen faaliyetin doğa ile etkileşimini inceleyerek, olası etkileri belirleyen ve koruyucu çözüm önerileri sunan akademik çalışmalar bütünü olarak tanımlanabilir. Farklı disiplinlerden gelen uzman ekiplerce hazırlanan Ekosistem Değerlendirme Raporları Çevre ve Yatırım arasındaki sürdürülebilir ilişkinin yönetiminde Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde önemli rol oynamaktadır.

Ülkemizde Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci ile bütünlük ihtiva eden Ekosistem Değerlendirme Raporları, Özellikle Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine farklı disiplinlerden uzmanların dâhil edilmesini ve faaliyet alanına ilişkin ekolojik çalışma yapılmasını talep etmesi durumunda hazırlanmaktadır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bir çok faaliyete ilişkin ÇED sürecinde talep edilen Ekosistem Değerlendirme Raporu özellikle Madenilik Faaliyetleri, Rüzgar Enerji Santralleri ve Hidroelektrik Santralleri ile ilgili işlemlerde ön plana çıkmaktadır.

DKMP Genel Müdürlüğü’nün 27.06.2011 tarih 59352 Sayılı yazısı ile planlanan tüm RES ve Madencilik projeleri için oluşturulan özel formata uygun ‘Ekosistem Değerlendirme Raporu’, 15.03.2011 tarih 21767 Sayılı yazısı ile de tüm HES Projeleri için “Hidrolik Faaliyet Talepleri İçin Değerlendirme Raporu” hazırlatılması gerektiğini bildirmiştir.

Ekosistem Raporları Hazırlanırken alandaki ekosistem çeşitliliği ve özellikleri; habitat tipleri, hassaslık, nadirlik ve koruma önceliği durumları tespit edilir ve meteorolojik veriler kullanılarak yapılacak faaliyetten ekosistemin ve habitatın etkilenme durumları tespit edilerek faaliyet öncesi ve sonrasında bağlı olarak çeşitli akademisyenler ve uzmanlar tarafından yorumlar yapılır. Arazi çalışmaları ile elde edilen bilgiler neticesinde bitki ve hayvan varlığı listeleri hazırlanarak alandaki faaliyetlerin bitki ve hayvan varlığına olabilecek etkileri değerlendirilerek koruyucu tedbirler ortaya koyulur.

Vadi Mühendislik; Uzman kadrosu ve ülkemizin değişik üniversitelerinde yer alan akademisyenler ile birlikte “Ekosistem Değerlendirme Raporlarını”, 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ve AB Standartlarını göz önünde bulundurarak hazırlayabilmekte ve raporun hazırlanması ile belirlenen usul ve esasların uygulanması aşmalarında da danışmanlık hizmeti vermektedir.